Danas je direktorica Eko Moslavine d.o.o. Adrijana Cvrtila potpisala Ugovor o sufinanciranju nabavke dva nova kamiona za prikupljanje otpada.

Naziv projekta:
Zelena Moslavina kroz održivo gospodarenje otpadom (Referentni broj: KK.06.3.1.18.0144)
Povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je ocijenilo da projektni prijedlog EKO MOSLAVINA d.o.o. ispunjava sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje sredstvima iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. te se očekuje potpisivanje Ugovora.

 

Opis projekta:
Provedbom ovog Projekta nabavit će se dva adekvatna komunalna vozila s nadogradnjama kojima će se vršiti odvojeno prikupljanje otpada putem spremnika i zvonolikih spremnika na zelenim otocima. Informativno izobraznim aktivnostima će se doprinijeti povećanju svijesti lokalne zajednice o važnosti izdvajanja frakcija (papir, plastika, metal, staklo, tekstil i glomazni otpad). Sve aktivnosti su dizajnirane sa ciljem doprinosa smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište. Navedeno će doprinijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom sukladno shemi sustava gospodarenja otpadom navedenom u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Ciljevi i očekivani rezultati:
Specifični cilj:
Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta
Rezultati:
- Nabavljena 2 komunalna vozila s nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, metala, plastike i stakla
- Količina odvojeno prikupljenog komunalnog otpada – 700 tona

Ukupno prihvatljivi troškovi projektnog prijedloga:
1.444.030,00 kuna

Iznos koji sufinancira EU:
1.227.265,04 kuna (84,9888881%)