Četvrtak 18 Srpanj 2024

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA LUDINA. OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/16-01/43, URBROJ: 2176/19-01-16-3. Velika Ludina, 26.08.2016.

O B A V I J E S T
O UPUĆENIM POZIVIMA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU RADOVA NA ODRŽAVANJU OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA LUDINA

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 20. i 21. Odluke o obavljaju komunalnih djelatnosti na području Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 2/16) i Odluke općinskog načelnika KLASA: 363-01/16-01/43, URBROJ: 2176/19-01-16-1 od 25.08.2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina uputio je Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Velika Ludina na 3 (tri) adrese gospodarskih subjekata i to:

1. 1.STIL d.o.o. Popovača
Sisačka 9
44317 POPOVAČA
2. ASKO Obrt za elektro-radove
Jelengradska 61 A, Gornja Jelenska
44317 Popovača
3. EMG uslužni i trgovački obrt
Pavelić, Novo Pračno 46
44000 S I S A K

Pozivi za dostavu ponuda upućeni su gospodarskim subjektima dana 26.08.2016. godine, a rok za dostavu ponuda je do 05.09.2016. godine do 12,00 sati.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE VELIKA LUDINA


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3