Nedjelja 22 Svi 2022

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-01/13-01/04

URBROJ: 2176/19-02-13-1

 

Velika Ludina, 27.03.2013.

 

 

Na temelju članaka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12 i 19/13), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” br. 144/12), te članaka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina (“Službene novine Općine Velika Ludina” 6/09 i 7/11) Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 29. sjednici održanoj 27.03.2013. godine donijelo je

 

 

POSLOVNIČKU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

P O S L O V N I K A

OPĆINE VELIKA LUDINA


 

Članak 1.

 

U Poslovniku Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ br. 6/09 i 7/11) u članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

 

Konstituirajućoj sjednici Općine Velika Ludina do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.“

Članak 2.

 

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s određene liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani kandidat s određene liste.“

 

U članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:

 

„Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela.“

 

 

 

U članku 11. stavak 4. briše se riječ „nezavisnoj listi“, a dodaju se riječi „kandidacijskoj listi grupe birača.“

Članak 3.

 

U članku 94. iza riječi „načelnik“ dodaju se riječi „kao jedini ovlašteni predlagatelj.“

 

Članak 4.

 

Iza članka 94. dodaje se članak 94. a koji glasi:

 

„Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje općinskog načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.“

 

Članak 5.

 

U članku 106. stavak 3. briše se riječ „15 dana“, a dodaje se „8 dana“.

 

U članku 106. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

 

„Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2., 3. i 4. ovog članka mora se održati u roku 15 dana od dana sazivanja.

 

Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2., 3., 4. i 5. ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavnima.“

 

Članak 6.

 

Članku 134. stavak 3. podstavka 7. briše se.

 

 

Članak 7.

 

Ova PoslovničkaOdluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Velika Ludina stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA LUDINA

 

 

Predsjednik:

 

 

Stevo Kovač


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3