Srijeda 24 Travanj 2024

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA LUDINA

OPĆINSKI NAČELNIK, KLASA: 372-01/14-01/03, URBROJ: 2176/19-14-01/2

Velika Ludina, 05.12.2014.

Na temelju članka 6. stavak 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj: 125/11), članka 57. Statuta Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina" br. 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), članka 3. i 4. Odluke za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/10) i Odluke Općinskog načelnika Općine Velika Ludina od 28.11.2014. godine, Općinski načelnik Općine Velika Ludina objavljuje

N A T J E Č A J za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u mjesnom domu Vidrenjak

1. Predmet natječaja: davanje u zakup poslovnog prostora u mjesnom domu Vidrenjak trgovačkog prostora površine 45 m2 i skladišnog prostora površine 55 m2, te ukupna obračunska površina poslovnog prostora iznosi 100 m², sa početnom cijenom 10 kune/1m2 za obavljanje trgovačke djelatnosti na određeno vrijeme od 5 godina, uz mogućnost produljenja.

2. Pravo natjecanja imaju sve fizičke i pravne osobe, državljani Republike Hrvatske sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske, te registriranom djelatnošću što odgovara i namjeni poslovnog prostora za koji se natječu.

3. Natjecatelji su dužni uz prijavu na natječaj uplatiti jamčevinu u iznosu od 2.000,00 kuna na žiro-račun Općine Velika Ludina HR472340009 1847700003, s pozivom na broj: 68 7722-OIB, svrha uplate: polog za poslovni prostor.

Izabrani ponuditelj gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi Ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem.

Kod zaključenja Ugovora o zakupu, jamčevina se uračunava u prve dvije mjesečne zakupnine, dok će ostalim učesnicima natječaja jamčevina biti vraćena.

4. Najpovoljnije ponude smatrat će se one koje ispunjavaju uvjete iz natječaja i sadrže najviši iznos zakupnine.

5. Prednost pri zakupu poslovnog prostora imaju natjecatelji iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N. br.: 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 6/14 ).

6. Pored naziva natjecatelja i iznosa ponuđene zakupnine, ponuda treba sadržavati:

- za pravne osobe: - izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja o upisu u Sudski registar ne

stariju od 6 mjeseci,

- za fizičke osobe - dokaz o hrvatskom državljanstvu,

- dokaz o prebivalištu,

- izvornik ili ovjerena preslika iz obrtnog registra ne starije od šest mjeseci

- izvornici ili ovjerene preslike isprava kojima se dokazuje udovoljavanje statusa iz točke 5. ovog Natječaja

- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga, po osnovi javnih davanja, iz kojih je vidljivo da je Ponuditelj uredno izvršio sve dospjele porezne obveze i doprinose, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave natječaja

- broj žiro ili tekućeg računa radi povrata jamčevine.

7. Ugovor o zakupu će se sačiniti kao ovršna isprava sukladno članku 54. Zakona o javnom bilježništvu (N.N. br.: 78/93, 29/94, 162/98, 16/07 i 75/09), a na trošak Zakupoprimca.

8. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: OPĆINA VELIKA LUDINA, Sv. Mihaela 37, 44316 V. Ludina, s naznakom "za zakup poslovnog prostora".

9. Ponude se mogu dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučeno putem pošte.

10. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati, a Općinski načelnik pridržava pravo da za vrijeme trajanja natječajnog postupka ili po provedbi istog ne izabere niti jednog ponuditelja.

11. Sve eventualne informacije možete dobiti na broj telefona: 044/658-935.


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3