Srijeda 20 Siječanj 2021

Statutarna Odluka 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA LUDINA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-01/13-01/05
URBROJ: 2176/19-02-13-1

Velika Ludina, 27.03.2013.


Na temelju članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12 i 19/13), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” br. 144/12), te članaka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina (“Službene novine Općine Velika Ludina” 6/09 i 7/11) Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 29. sjednici održanoj 27.03.2013. godine donijelo je

Opširnije...


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3